Begrepp

Affärsturism (Business Tourism) är ett begrepp, som innefattar alla resor med anknytning till jobbet, oberoende av antalet deltagare. Till exempel: träffar med affärsbekanta, deltagande i konferenser, seminarier, sammanträden, produktpresentationer osv. med undantag för deltagande i fritids- och idrottsevenemang.

Incentive – en internationell term för att beskriva motivationsresor och belöningsevenemang, som ofta hålls utomlands.

BEGREPPET KONFERENSBYRÅ

En konferensbyrå är:

  • en statlig, regional eller kommunal officiell marknadsförings- och ledningsorganisation för konferensturism
  • en koordinerande organisation, som representerar ett land, en region eller en/flera städer
  • en icke-vinstdrivande takorganisation
  • en sammanslutning av högkvalitativa tjänste- och produktleverantörer, dvs. en “one stop convention shop”
  • en lobbyorganisation
  • en adekvat, objektiv och neutral informationskälla

PCO - konferensorganisation

DMC - marknadsföringsfirma

EMC - evenemangsarrangör

MÖTESTERMINOLOGI

Kongress – en sammankomst i stor skala för överläggningar mellan företrädare för stater, partier, samhälleliga, vetenskapliga eller andra områden och för att fatta beslut inom området i fråga; används i fråga om internationella sammankomster.

Konferens – sammankomster mellan företrädare för stater, partier, samhälleliga eller vetenskapliga organisationer för att dryfta bestämda frågor och fatta beslut, sprida information, ordna konsultationer.

Generalförsamling – en sammanslutnings eller klubbs formella sammanträde, i vilket skall delta minst ett fastställt antal medlemmar, i syfte att i enlighet med lagstiftningen besluta om organisationens riktningar, politiska frågor, val av kommittéer, fastställa budget osv.; generalförsamlingen följer i allmänhet vissa bestämda procedurregler, hålls vanligen regelbundet på ett bestämt ställe och vid en bestämd tidpunkt, de flesta hålls årligen och kallas AGM (Annual General Assembly).

Stämma – en social eller ekonomisk grupperings allmänna och formella sammankomst, avsedd för att sprida information och diskutera om ett konkret aktuellt tema i syfte att uppnå konsensus mellan deltagarna om vissa teman; har i allmänhet begränsad längd och bestämda syften, men hålls med obestämd frekvens.

Forum – ett evenemang som påminner om en utställning, där företag som representerar logi-, restaurang-, turism- och transportfirmor presenterar och erbjuder sina tjänster, syftet för de deltagande företagen är att göra reklam för och sälja sina produkter och tjänster, att skapa kontakter till nya kunder, att hitta eller fördjupa samarbetsmöjligheter.

Diskussion – en sammankomst/rådplägning av akademisk eller vetenskaplig karaktär mellan vetenskapsmän eller politiker för att dryfta vissa problem.

Seminarium – fritt åsikts- och informationsutbyte i vissa frågor med ett litet antal deltagare.

Symposium - talsammankomst, påminner om forum, men med färre deltagare och tematik inom ett snävare specialområde, används i synnerhet i fråga om sammankomster kring ett visst tema.

Praktikum – en aktivitet i fri form med vanligtvis ett litet antal deltagare för att generera eller genomföra ett kreativt projekt, har en fast bindning till experiment och improvisation, en seminarieform med karaktär av brainstorming.

Mässa – en regelbundet återkommande utställning i stor skala, till vilket det hör försäljning av varor och tjänster samt underhållningsprogram för besökarna, mässor ordnas ofta i välgörenhetssyfte.

Utställning – presentation av varor och/eller tjänster med anknytning till en viss bransch eller vissa branscher; en utställning förenas ofta med en konferens så att de kompletterar varandra.

Infodag – information om ett nytt, aktuellt tema, t.ex. nya lagar, föreskrifter, antalet deltagare är inte begränsat.

Evenemang – hit hänförs alla sammankomster, som till sin natur är offentliga idrottsliga, religiösa, sociala och politiska begivenheter.

Gå vårt nyhetsbrev

Tack för att gå!

Bokning av logi