Mõisted

Äriturismi mõiste

Äriturism (Business Tourism) on mõiste, mis hõlmab kõiki tööga seotud reise, olenemata osalejate arvust. Näiteks: kohtumised äripartneritega, osalemised konverentsidel, seminaridel, koosolekutel, tootetutvustustel jm, välja arvatud osalemised meelelahutus-ja spordiüritustel.

Incentive - rahvusvaheline termin motivatsioonireiside ja tänuürituse kirjeldamiseks, mis sageli toimuvad koduriigist väljaspool.

Konverentsibüroo mõiste

Konverentsibüroo on:

  • riigi, regiooni või linna ametlik konverentsiturismi turundus- ja juhtimisorganisatsioon
  • koordineeriv organisatsioon, mis esindab ühte riiki, regiooni või ühte/mitut linna
  • mittetulunduslik katusorganisatsioon 
  • kvaliteetsete teenuste- ja tootepakkujate ühendus ehk  “one stop convention shop”
  • otsuste mõjutaja
  • adekvaatne, objektiivne ja  erapooletu informatsiooni allikas

PCO - konverentsiorganisatsioon

DMC - turundusfirma

EMC - sündmusekorraldaja

Kohtumiste terminoloogia

Kongress - riikide, ühiskondlike, parteiliste, teaduslike või muude tegevusalade esindajate laiaulatuslik kokkutulek nõupidamiseks ja vastavat valdkonda puudutavate otsuste tegemiseks; kasutatakse rahvusvaheliste kogunemiste puhul.

Konverents - riikide, ühiskondlike, parteiliste või teaduslike organisatsioonide esindajate kogunemised teatavate küsimuste arutamiseks ja otsustamiseks, informatsiooni jagamiseks, konsultatsioonide korraldamiseks.

Peaassamblee - assotsiatsiooni või klubi üldine ja formaalne kokkutulek, millest võtab osa vähemalt mingi määratletud kogus liikmeid, eesmärgiga otsustada seadusandlikult organisatsiooni suundi, poliitilisi küsimusi, komiteede valimist, eelarve kinnitamist jne.; assamblee järgib üldiselt teatud kindlaid protseduurireegleid; toimub tavaliselt regulaarselt, kindlas kohas ja kindlal ajal; enamik toimub igal aastal ja nimetatakse AGM-ks (Annual General Assembly).

Konventsioon - sotsiaalse või majandusliku grupi üldine ja formaalne koosolek, mõeldud informatsiooni jagamiseks konkreetse situatsiooni teemal ja aruteluks, et saavutada konsensust osavõtjate seas teatud teemadel; tavaliselt piiratud kestvusega ja määratud sihtidega, aga määramatu sagedusega.

Foorum - näitusesarnane üritus, kus majutamis-, toitlustamis-, turismi- ja transpordifirmasid esindavad ettevõtted tutvustavad ja pakuvad oma teenuseid, eesmärgiks on osalevatel ettevõtetel oma toodete ja teenuste reklaamimine ja müümine, uute klientidega kontaktide loomine, koostöövõimaluste leidmine või tugevdamine.

Vestlus - akadeemilise või uurimusliku loomuga teadlaste või poliitikute kohtumine/nõupidamine teatud probleemide arutamiseks.

Seminar - väikese osalejate arvuga vaba mõttevahetus ja informatsiooni vahetamine teatud küsimustes.

Sümpoosium - kõnekoosolek, sarnane foorumile, kuid väiksema osalejate arvuga ja kitsalt erialase temaatikaga, kasutatakse eriti temaatiliste koosolekute puhul.

Praktikum - tavaliselt väikese osalejate arvuga vabas vormis tegevus loomingulise projekti genereerimiseks või teostamiseks; seotud kindlasti eksperimenteerimise ja improviseerimisega; ajurünnakusugemetega seminari vorm.

Mess - regulaarselt toimuv suureulatuslik näitus, millega kaasneb pakutavate kaupade ja teenuste müük ning meelelahutusprogramm külastajatele; tihti korraldatakse messe heategevuslikuks otstarbeks.

Näitus - teatud valdkonda või valdkondi puudutavate kaupade ja/või teenuste esitlemine; tihti ühendatakse näitus konverentsiga nii, et üks täiendab teist.

Infopäev - uuest, aktuaalsest teemast informeerimine, nt. uued seadused, määrused, osavõtjate arv on määramatu.

Sündmused - siia alla kuuluvad kõik kokkusaamised, mis oma olemuselt on spordi-, religiooni, sotsiaal- ja poliitilised rahvalikud üritused.

Liitu uudiskirjaga

Täname liitumast!

Broneeri majutus